Dvergsdal & Sunde Eigedom AS


Dvergsdal & Sunde Eigedom as er eit heleigd selskap i Dvergsdal & Sunde Gruppen, og er aktive med investering og utvikling av både bustad- og næringseiendommar i eigen regi, men også i samarbeid med andre.

Vi ønskjer å investere i alt frå uregulerte tomtar og eigedommar, til eksisterande bygningar med potensiale for utvikling. Sogn og Fjordane er det primære satsingsområdet vårt, men spesielle eigedommar og tomtar andre stadar i landet er absolutt av interesse. Våre investeringar er gjerne i litt større prosjekt og eigendommar både med kortsiktig og langsiktig horisont. Eigendommane vi i dag disponerar har eit stort spekter, alt frå forretningsbygg til meir tradisjonelle bustadprosjekt med rekkehus og blokkbebygging.

Vi nyttar ofte vårt søsterselskap Dvergsdal & Sunde Bygg AS i samspelskontrakter der dei er entreprenør og vi byggherre. Dette meiner vi er ei styrke for oss, då vi får ein helskapleg gjennomføring av prosjekta, og dermed eit godt sluttresultat.

Ta kontakt med oss hvis du:

  • Vurderer å kjøpe bustad
  • Eig eit prosjekt/tomteområde som er eigna til bustad og næring
  • Ønskjer å finne ut om eigendommen har eit større verdipotensial enn dagens bruk, f.eks. ved ombygging.

Ta kontakt: